Aankondiging ganzentelling 2021 – faunaschade door ganzen nog nooit zo hoog


Meer ruimte en verantwoordelijkheid bij jagers


Het aantal ganzen in Nederland is hoog. Die grote hoeveelheid zorgt voor veel schade bij agrariërs. Jaarlijks bedraagt de ganzenschade in de landbouw ongeveer 70 miljoen euro. Schade, die maar deels wordt vergoed. De jaarlijkse aanwas van de ganzen in Nederland bedraagt momenteel meer dan 400.000 stuks wat ruim boven de duurzame staat van instandhouding is. Door middel van bejaging kan de ganzenpopulatie duurzaam worden benut. Bejaging vindt plaats in heel Nederland maar is gebonden aan een woud van regels.


Op zaterdag 17 juli vindt de jaarlijkse, landelijke ganzentelling plaats van zomerganzen. Honderden jagers en andere vrijwilligers zijn die dag bezig de ganzenpopulatie in kaart te brengen. De resultaten worden geregistreerd bij de provincies en moeten duidelijkheid geven over het aantal ganzen en de mogelijke overlast.


Faunaschade

Volgens BIJ12 betaalden provincies  in 2020 voor € 31,6 miljoen aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Dit is € 6 miljoen meer dan in 2019. De schade werd voor ruim 90% veroorzaakt door ganzen aan graslanden. Veel schade wordt niet geregistreerd waardoor de totaal geschatte faunaschade op 4x het uitgekeerde totaal uitkomt met aan de top de grauwe gans, brandgans, kolgans en rotgans als grootste schadeveroorzakende dieren. De grauwe gans alleen is verantwoordelijk voor meer dan 50% van de uitgekeerde faunaschade met € 16 miljoen.Klik hier voor de schadecijfers uitgelicht per provincie


Landelijk beheerplan voor grauwe gans

Op dit moment zijn de provincies verantwoordelijk voor de beheerplannen van de grauwe gans. Dit levert een lappendeken aan wet- en regelgeving op. Terwijl in Europees verband landen samenwerken bij het beheer van de populatie grauwe ganzen werkt Nederland nog met een beleid dat per provincie is opgesteld. Dit vertoont dan ook grote onderlinge verschillen tussen de provincies waardoor jagers veel extra tijd kwijt zijn aan administratieve taken.


In Nederland worden ganzen vooral gedood (geschoten of gevangen en vergast) in de periode dat zij volgens de Europese Vogelrichtlijn extra beschermd moeten worden: namelijk de periode dat zij naar hun broedgebieden gaan, nestelen, broeden en voor de jongen zorgen. Nederland maakt als enige land in Europa niet structureel gebruik van ganzenbejaging in de nazomer, herfst- en wintermaanden, wanneer dit volgens de Vogelrichtlijn is toegestaan.


Deze afwijking van de Europese Vogelrichtlijn in combinatie met de oplopende faunaschade maakt dat de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade recent de provincies adviseerde te werken aan één landelijk en uniform beheerplan voor de grauwe gans.


Het bericht Aankondiging ganzentelling 2021 – faunaschade door ganzen nog nooit zo hoog verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 16-07-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.