Privacyverklaring

Privacyverklaring Wildbeheereenheid Hoeksche Waard
 
1.1 Wildbeheereenheid Hoeksche Waard en gegevensbescherming Wildbeheereenheid Hoeksche Waard, hierna te noemen WBE, is er voor iedereen die geïnteresseerd is in verantwoord beheren en benutten binnen het areaal van de WBE. Aansluitend op haar statutaire doelstellingen verwerkt de WBE bepaalde gegevens van haar leden en deelnemers. Dit primair ten behoeve van voeren van de administratie die bij het lidmaatschap behoort. Verder behartigt en bevordert zij de belangen van de jacht in haar gebied en de jagers in de breedste zin van het woord. Ze verzorgt de informatievoorziening van(uit) en naar de WBE. Met deze privacyverklaring wordt beoogd transparant weer te geven op welke manier de WBE omgaat met persoonsgegevens van haar leden, deelnemers, donateurs, (begunstigden), relaties en (overige) bezoekers en gebruikers van haar website. De WBE heeft een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd veilig kunnen worden verwerkt, en bovendien alleen voor die doeleinden die legitiem door haar worden nagestreefd. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of bewaard dienen te worden in het kader van wettelijke verplichtingen worden ze verwijderd. Basisgegevens worden in ieder geval bewaard zo lang u lid bent. Door middel van deze verklaring en het daaraan gekoppelde, separate document cookiebeleid, het onderliggende (interne) privacybeleid en bijbehorende maatregelen onderstreept de WBE de waarde die zij hecht aan een goede borging van persoonsgegevens die in het kader van haar functioneren worden verstrekt en uitgewisseld. Zij wil haar leden en deelnemers informeren over de manier waarop met persoonsgegevens in de praktijk wordt omgegaan. Tevens geeft zij er hiermee blijk van te handelen conform de eisen die zijn gesteld aan bescherming van (uw) persoonlijke gegevens in algemene zin en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder.
 
 1.2 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? De WBE gebruikt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van diverse doeleinden die passen binnen haar beleid en waaruit zij mede haar bestaansrecht ontleent. Voor verwerkingen van persoonsgegevens anders dan voor gebruikelijke doeleinden, te weten de overeenkomst en de gerechtvaardigde belangen van de vereniging (inherent aan het lidmaatschap) zal de toestemming van de betrokkene(n) worden gevraagd. Indien u geen toestemming wenst te geven voor een verwerking op basaal niveau kan dit betekenen dat u geen lid kunt worden. Ruwweg kunnen de volgende categorieën van verwerkingen worden onderscheiden:
 
A. Het voeren van een ledenadministratie, financiële administratie en verdere noodzakelijke en gebruikelijke handelingen in het kader van lidmaatschapsaangelegenheden. Denk b.v. aan het innen van lidmaatschapsgelden. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien (zoals het hanteren van een fiscale bewaartermijn van 7 jaar). Daarnaast: het verstrekken van informatie over jacht(activiteiten) conform de gerechtvaardigde verwachtingen van de leden. De WBE heeft een signaleringsfunctie als belangenbehartiger en informeert de leden via  nieuwsbrieven. 
 
B. Uitvoering van overige overeenkomsten; bijvoorbeeld de overeenkomst met de uitgever en de distributeur voor het toezenden van Hoeksche Waard Groen.
 
De WBE en de redactie van Hoeksche Waard Groen wisselen onderling data van leden uit in het kader van de uitvoering van de distributie van het magazine aan de leden.
 
C. Wanneer u contact heeft met de WBE, zowel in persoon, telefonisch als via e-mail. 
 
Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de relevante afdeling van de WBE ten behoeve van een reactie.
  
D. Interne analyses, archivering en geanonimiseerde verwerking voor statistische doeleinden
 
1.3 Uitoefening van uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens Wij kunnen ons voorstellen dat u op enig moment uw eigen persoonsgegevens wilt: -inzien (inzagerecht), -wijzigen (correctierecht: aanvulling en rectificatie), -verwijderen (recht op vergetelheid), of -beperken in termen van verwerking en gebruik (recht op beperking van verwerking), -bezwaar wilt maken tegen de verwerking (recht op bezwaar), -dan wel gegevens wilt meenemen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit).
 
Wilt u gebruik maken van een of meerdere van bovenvermelde rechten dan kunt u dit doen door eenvoudig een verzoek van die strekking in te dienen bij de WBE via avg@wbehoekschewaard.nl en kort uw belangrijkste vraag uitgeschreven. Wij zullen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is en kan worden verlangd (met het functionele lidmaatschap als ondergrens). Indien nodig worden dergelijke verzoeken doorgegeven aan derden die uw gegevens hebben ontvangen. De WBE kiest in principe zelf de plaats, het tijdstip en de manier waarop ze uw verzoek verwerkt, uiteraard telkens zonder in uw rechten te treden.
 
We stellen het verder op prijs wanneer u ons van eventuele kwetsbaarheden op de hoogte brengt. Heeft u toch nog een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en kan dit in goed overleg niet worden opgevangen door het privacybeleid van de WBE? Het staat u vrij om hiervan vervolgens een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de AP is meer achtergrondinformatie te vinden die tevens is gebruikt bij de totstandkoming van deze verklaring.
 
1.4 Externe toepassingen en website(s); beleid ten aanzien van derden Gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld. Ze worden in geen geval verstrekt aan derden. Relevante derde partijen aan wie u zou kunnen denken zijn en de redactie van Hoeksche Waard Groen. (voor de ontvangst van het magazine Hoeksche Waard Groen).
 
Om uw rechten te waarborgen ziet de WBE bijvoorbeeld via een verwerkersovereenkomst met relevante partijen expliciet toe op naleving van de privacywetgeving door externe partijen die uw persoonsgegevens verwerken voor de onder 1.2 vermelde doelen.   1.5 Wijzigingen Deze privacyverklaring kan door de WBE worden gewijzigd indien ontwikkelingen in de wetgeving dan wel omstandigheden binnen of buiten de vereniging dit verlangen. Deze verklaring kan dus worden aangepast en volgt zo als dynamisch document de ontwikkelingen in de praktijk en de visie van vereniging en samenleving, steeds met als doel een zo optimaal mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens in balans met het goede functioneren van de vereniging. Over ingrijpende wijzigingen wordt u separaat geïnformeerd via bijvoorbeeld de nieuwsbrieven.  
 
 
1.6 Disclaimer Onze website is net als deze privacyverklaring met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en tot stand gekomen. We kunnen evenwel niet garanderen dat zij geen verouderde of kennelijk onjuiste informatie bevat. We waarderen het wanneer u de moeite neemt om ons op eventuele onvolkomenheden te wijzen zodat wij het nodige kunnen doen om evidente fouten te corrigeren. Deze site dient als bron van informatie. Er wordt uitdrukkelijk geen verplichting aangegaan jegens derden. Aan de informatie kunnen voorts geen rechten worden ontleend. De WBE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit informatie zoals vermeld in communicatie vanuit de website, waaronder begrepen deze privacyverklaring. Verwijzingen naar (websites van) externe partijen hebben een informatief karakter. De WBE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derden.
 
1.7 Contact Vragen, opmerkingen en verzoeken ingevolge uw privacybelangen en het beleid van de vereniging hieromtrent kunt u richten aan de WBE via avg@wbehoekchewaard.nl (graag o.v.v. het onderwerp privacy).     
        


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.